Termes i condicions del lloguer

CONDICIONES GENERALES DEL LLOGUER

Aquest contracte es fa amb les condicions ordinàries i/o particulars segons la llei vigent aplicada a aquesta matèria. L’arrendatari es compromet a complir totes les condicions generals, sota pena de reclamació de danys i/o interessos i fins a la terminació del mateix contracte sense cap reducció de renda aplicable.

 1. L’horari d’arribada és de 15.00 a 18.00 com a màxim. L’horari de sortida és a les 10.00 hores com a màxim.
 2. Política de cancel·lació: L’import de la reserva no és reemborsable
 3. Si l’arrendatari no es presenta durant les hores d’arribada programades (de 15:00 a 18:00) del dia d’arribada i no ha realitzat una comunicació prèvia amb un comprovant de recepció del missatge per part nostra (arrendador), mitjançant e- mail a info@empuriaholidays.com, avisant d’aquest retard, l’arrendador podrà alliberar la reserva de la propietat, objecte d’aquest contracte, i tornar a llogar aquest allotjament. L’arrendatari perdrà la reserva sense dret a compensació econòmica, per això.
 4. Els ocupants hauran de registrar-se en línia a través d’aplicació Partee mitjançant l’enllaç facilitat a les instruccions o enviar una còpia dels seus documents per poder realitzar el registre d’hostes. Sense el registre realitzat o còpia del document d’identificació enviat l’arrendatari no tindrà dret a l’accés a la propietat (Article 2 de l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’allotjament ubicats a Catalunya) (Article 9.1 de la Llei Orgànica 4/2015, del 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana.)
 5. En cas que es comuniqui una arribada després de les 18:00 hores, l’arrendatari haurà d’abonar els imports que poguessin estar pendents (últim pagament del lloguer, taxa turística, fiança, etc…) mitjançant un sistema de pagament immediat acordat entre les parts. Els possibles costos extres (comissions) que pugui suposar aquesta operació seran a compte de l’hoste (arrendatari).
 6. L’arrendatari té l’obligació d’ocupar els locals personalment, fer-ne un bon i mantenir totes les instal·lacions en bones condicions. Qualsevol reclamació que pugui sorgir més tard de 24 hores després de prendre possessió de la propietat serà a càrrec de l’arrendatari. També té l’obligació d’assegurar que la tranquil·litat del barri no es veu pertorbat pel fet que l’arrendatari o la seva família ocupin l’allotjament.
 7. El propietari o el seu representant tenen dret a reclamar a l’arrendatari, a la seva sortida, el valor total dels objectes trencats que s’hagin de reemplaçar, mobles esquerdats, estellats o danyats i aquells el desgast dels quals fos fora del normal en relació amb la durada del contracte d’arrendament. També podrà reclamar el cost de la neteja de mantes brutes, la indemnització per danys de qualsevol tipus a les cortines, en murs, sostres, catifes, finestres, roba de llit, etc…
 8. L’arrendatari ha de dur a terme la neteja diària habitual per mantenir l’allotjament en condicions de salubritat òptima. El dia de sortida l’arrendatari haurà de lliurar l’allotjament amb la distribució de mobiliari original i amb la neteja diària realitzada. Si escau, el propietari o el seu representant tindran dret a reclamar a l’arrendatari una part o la totalitat de la fiança si l’allotjament no està en les mateixes condicions distribució que el dia d’arribada o s’observa que no s’ha fet cap mena de neteja (sorra a terra, escombraries, vessaments de líquids, etc.).
 9. La fiança (200€) ha de ser pagada en efectiu a l’arribada, tret que ja s’ha liquidat prèviament mitjançant algun altre sistema de pagament. En aquest cas, l’arrendatari ha de disposar d’un justificant del pagament d’aquesta fiança. La fiança lliurada en metàl·lic se li tornarà el dia de sortida, després d’una inspecció visual, llevat que s’hagi de retenir. Si la sortida és durant les franges horàries 19.00-9.45, el dipòsit serà reemborsat per transferència bancària a la setmana següent. Les possibles despeses bancàries seran a càrrec de l’arrendatari.
 10. L’arrendatari no es pot oposar a la visita de les instal·lacions, a petició, per part del propietari o del seu representant.
 11. Ambdues parts entenen i acorden que aquest contracte té naturalesa de lloguer de vacances i exclusiu per a ús turístic.
 12. L’habitatge està totalment moblat, a excepció dels llençols i tovalloles. Es prohibeix l’ús dels llits sense llençols. L’arrendatari haurà de portar els llençols o reservar, amb una antelació mínima de 48 hores al dia d’arribada, un lloguer de llençols. Tampoc no està permès treure les mantes o fundes de llit a l’exterior de la casa. En cas d’incompliment, l’arrendatari haurà de pagar 120€ per cada llit que hagi fet servir sense llençols en concepte de neteja de matalàs i/o fundes, 30€ per cada manta i/o 20€ per cada cobrellit que hagi fet servir a l’exterior, també en concepte de neteja.
 13. En cap cas no s’autoritza a allotjar-se més de 5 adults o 4 adults i 2 nens.
 14. No s’accepten animals domèstics, de companyia o mascotes a cap zona de l’allotjament o zona comunitària.
 15. Els usuaris d’aquesta propietat han de complir les obligacions i respectar en tot moment les normes de la comunitat. En cas d’incompliment de qualsevol de les normatives d’aquestes condicions generals, l’arrendador podrà donar per acabat el contracte de lloguer sense que l’arrendatari tingui dret a devolució o indemnització pels dies no gaudits.
 16. Ens reservem el dret de modificar, afegir o eliminar qualsevol part d’aquests termes i condicions en qualsevol moment i sense avís previ. És responsabilitat seva revisar aquests termes i condicions periòdicament per conèixer els canvis. L’ús continuat del nostre lloc web o serveis després de la publicació de qualsevol canvi constituirà la vostra acceptació d’aquests canvis. No serem responsables davant de vostè ni davant de cap tercer per qualsevol modificació, suspensió o interrupció del nostre lloc web o serveis.
 17. Per evitar qualsevol problema de conflicte que se’n derivi, les parts se sotmeten als tribunals de la ciutat de Girona.